فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کمک برای خروج جنین

پودینه 5 گرم
باقلا 10 گرم
مشگ طرامشیع 10 گرم
جوشانده دو روز صبح و ظهر و شب میل نمایند و سیاهدانه یا کندش را کوبیده انفیه کنند تا در اثر عطسه کمک بیشتری به زایمان شود.

ورم کل رحم به علت زایمان یا دستکاری روی آن

درمان :
لعاب خطمی، لعاب گل پنیرک، و یا جوشانده آب این دو گیاه را برای شستشو بکار برند.

درمان بزرگی شکم بعد از زایمان

فلفل 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
شیطرنج 10 گرم
سنبل 5 گرم
سعد 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
برنگ کابلی 5 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
پوست هلیله زرد 5 گرم
بادیان 10 گرم
آمله مقشر 10 گرم
زبان گنجشک 10 گرم
حضض 5 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل حل کرده به مدت 15 روز مصرف نمایند (صبح و ظهر و شب). و بهتر است که شکم را با پارچه ای محکم به بندند.