فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مجدداً برای تسهیل زایمان از دستور زیر استفاده می گردد.

گشنیز را با ریشه کنده خورد کرده به ران بیمار ببندند. این دستور از طریق جذب پوستی شاید مؤثر باشد.

باز نسخه ای برای تسهیل در کار زایمان

جوشانده برگ خطمی میل کنند و ضماد برگ خطمی زیر شکم بندند یا آب شنبلیله یا کتان برای شستشوی واژن بکار برند یا آنغوزه یک گرم صبح یک گرم عصر یا 3 گرم سداب و یا 2 گرم مر تجویز نمایند و در تعقیب آن آب ابهل نوشند یا با جوشانده سداب و یا افسنطین و یا ابهل یا گل شب بو واژن را شستشو دهند یا جوشانده 10 گرم برگ ریحان با کمی شکر نوشند یا دو نخود زعفران را نرم کوبیده با دو عدد زرده تخم مرغ بدهند یا 5 گرم مرزنجوش را در یک لیوان آب جوشانده میل نمایند یا 5 گرم تخم کتان را جوشانده با 5 گرم مقل نرم کوبیده یا 5 گرم گل زوفا یا 5 گرم برگ کلم یا 5 گرم سداب را جوشانده میل کنند یا جوشانده 5 گرم مشگ طرالمشیع دهند. همه ی این دستورات در تسهیل کار زایمان مؤثرند.

کمک برای خروج جنین

پودینه 5 گرم
باقلا 10 گرم
مشگ طرامشیع 10 گرم
جوشانده دو روز صبح و ظهر و شب میل نمایند و سیاهدانه یا کندش را کوبیده انفیه کنند تا در اثر عطسه کمک بیشتری به زایمان شود.