فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

آنچه زایمان را سخت تر می کند.

خوردن آب زیاد و خوردن غذاهای شور و نشستن در جای خیلی سرد در زمان آبستنی.

برای برطرف شدن رنگ زرد و پریده زائو از دستور زیر استفاده شود.

انیسون را نرم کوبیده با شکر روزی سه قاشق مرباخوری.

مجدداً برای تسهیل زایمان از دستور زیر استفاده می گردد.

گشنیز را با ریشه کنده خورد کرده به ران بیمار ببندند. این دستور از طریق جذب پوستی شاید مؤثر باشد.