فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای کمک به زایمان

اگر زایمان سخت باشد ولگن بیمار کوچک نباشد داروهای زیر در تسریع زایمان کمک خوبی می نمایند.
مشک طرامشیع، پرسیاوشان، از هر کدام 5 گرم جوشانده سه مرتبه در روز بدهند از جوشانده بابونه، شبت، مرزنجوش، مغزناخنک و برگ چغندر بصورت حمام داروئی استفاده کنند.

آنچه زایمان را سخت تر می کند.

خوردن آب زیاد و خوردن غذاهای شور و نشستن در جای خیلی سرد در زمان آبستنی.

برای برطرف شدن رنگ زرد و پریده زائو از دستور زیر استفاده شود.

انیسون را نرم کوبیده با شکر روزی سه قاشق مرباخوری.