فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خارش واژن در حاملگی

گل سرشوی را نرم کوبیده در لعاب دانه خطمی حل کرده بمالند و یا گل سرشوی را در دوغ و شیره تاجریزی و آب کاسنی حل کرده در آب بنشینند و خود را شستشوی نمایند گل بنفشه، گل نیلوفر، آویشن شیرازی را جوشانده برای شستشوی بکار برند. یا با آب کاهو و آب گشنیز خام چرخ کرده، خود را بشویند.

برای کمک به زایمان

اگر زایمان سخت باشد ولگن بیمار کوچک نباشد داروهای زیر در تسریع زایمان کمک خوبی می نمایند.
مشک طرامشیع، پرسیاوشان، از هر کدام 5 گرم جوشانده سه مرتبه در روز بدهند از جوشانده بابونه، شبت، مرزنجوش، مغزناخنک و برگ چغندر بصورت حمام داروئی استفاده کنند.

آنچه زایمان را سخت تر می کند.

خوردن آب زیاد و خوردن غذاهای شور و نشستن در جای خیلی سرد در زمان آبستنی.