فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه خیلی مجرب برای استفراغ حاملگی ویار:

نسخه مجرب: میخک 5 گرم، هیل غرابی 5 گرم، کبابه 5 گرم، شکر یک استکان همه را نرم کوبیده روزی 3 قاشق چایخوری میل نمایند، و شربت انار شربت نعناع شربت لیمو مفید است.
نسخه :
قرنفل 5 گرم
قسط 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
مصطکی 10 گرم
عود 5 گرم
هیل 5 گرم
نرم سائیده در شربت انار حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل شود.

خارش واژن در حاملگی

گل سرشوی را نرم کوبیده در لعاب دانه خطمی حل کرده بمالند و یا گل سرشوی را در دوغ و شیره تاجریزی و آب کاسنی حل کرده در آب بنشینند و خود را شستشوی نمایند گل بنفشه، گل نیلوفر، آویشن شیرازی را جوشانده برای شستشوی بکار برند. یا با آب کاهو و آب گشنیز خام چرخ کرده، خود را بشویند.

برای کمک به زایمان

اگر زایمان سخت باشد ولگن بیمار کوچک نباشد داروهای زیر در تسریع زایمان کمک خوبی می نمایند.
مشک طرامشیع، پرسیاوشان، از هر کدام 5 گرم جوشانده سه مرتبه در روز بدهند از جوشانده بابونه، شبت، مرزنجوش، مغزناخنک و برگ چغندر بصورت حمام داروئی استفاده کنند.