فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه: استفراغ حاملگی

این بمیار باعث لاغری و بی میلی شدید نسبت به غذاها شده هم برای مادر و هم برای جنین زیان آور است داروی مؤثر برای استفراغ حاملگی را می توان از نسخه زیر به دست آورد.
نسخه :
تخم ترب 1 گرم
تخم شبت 2 گرم
نرم کوبیده در رب انار حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری

نسخه خیلی مجرب برای استفراغ حاملگی ویار:

نسخه مجرب: میخک 5 گرم، هیل غرابی 5 گرم، کبابه 5 گرم، شکر یک استکان همه را نرم کوبیده روزی 3 قاشق چایخوری میل نمایند، و شربت انار شربت نعناع شربت لیمو مفید است.
نسخه :
قرنفل 5 گرم
قسط 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
مصطکی 10 گرم
عود 5 گرم
هیل 5 گرم
نرم سائیده در شربت انار حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل شود.

خارش واژن در حاملگی

گل سرشوی را نرم کوبیده در لعاب دانه خطمی حل کرده بمالند و یا گل سرشوی را در دوغ و شیره تاجریزی و آب کاسنی حل کرده در آب بنشینند و خود را شستشوی نمایند گل بنفشه، گل نیلوفر، آویشن شیرازی را جوشانده برای شستشوی بکار برند. یا با آب کاهو و آب گشنیز خام چرخ کرده، خود را بشویند.