فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

پوست هلیله زرد 5 گرم
بلیله 5 گرم
آمله مقشر 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
نرم کوبیده با زهره گاو ممزوج کرده صبح و عصر با پنبه استعمال نمایند یعنی پنبه را به آن آغشته نموده استعمال نمایند پس از 12 ساعت پنبه را بردارند.
نسخه :
در تمام روزهای قاعدگی روزانه 2 گرم زیره را جوشانده صبح و عصر با شیر میل نمایند.
نسخه :
بعد از پاک شدن به مدت سه روز روزانه 5 گرم بسباسه را نرم کوبیده در یک قاشق غذاخوری عسل حل کرده استعمال کنند.
نسخه :
بعد از پاک شدن سه روز، روزی 5 گرم گل نسترن زرد را کوبیده با عسل استعمال کنند.

نسخه: استفراغ حاملگی

این بمیار باعث لاغری و بی میلی شدید نسبت به غذاها شده هم برای مادر و هم برای جنین زیان آور است داروی مؤثر برای استفراغ حاملگی را می توان از نسخه زیر به دست آورد.
نسخه :
تخم ترب 1 گرم
تخم شبت 2 گرم
نرم کوبیده در رب انار حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری

نسخه خیلی مجرب برای استفراغ حاملگی ویار:

نسخه مجرب: میخک 5 گرم، هیل غرابی 5 گرم، کبابه 5 گرم، شکر یک استکان همه را نرم کوبیده روزی 3 قاشق چایخوری میل نمایند، و شربت انار شربت نعناع شربت لیمو مفید است.
نسخه :
قرنفل 5 گرم
قسط 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
مصطکی 10 گرم
عود 5 گرم
هیل 5 گرم
نرم سائیده در شربت انار حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل شود.