فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای باردار شدن

ابوخلسا (هواچوبه) 10 گرم نرم کوبیده در آب حل کرده با شیر 5 گرم صبح و 5 گرم عصر میل شود این عمل را به مدت سه روز ادامه داده و بایستی بعد از پاک شدن شروع نمایند.

نسخه دیگر

پوست هلیله زرد 5 گرم
بلیله 5 گرم
آمله مقشر 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
نرم کوبیده با زهره گاو ممزوج کرده صبح و عصر با پنبه استعمال نمایند یعنی پنبه را به آن آغشته نموده استعمال نمایند پس از 12 ساعت پنبه را بردارند.
نسخه :
در تمام روزهای قاعدگی روزانه 2 گرم زیره را جوشانده صبح و عصر با شیر میل نمایند.
نسخه :
بعد از پاک شدن به مدت سه روز روزانه 5 گرم بسباسه را نرم کوبیده در یک قاشق غذاخوری عسل حل کرده استعمال کنند.
نسخه :
بعد از پاک شدن سه روز، روزی 5 گرم گل نسترن زرد را کوبیده با عسل استعمال کنند.

نسخه: استفراغ حاملگی

این بمیار باعث لاغری و بی میلی شدید نسبت به غذاها شده هم برای مادر و هم برای جنین زیان آور است داروی مؤثر برای استفراغ حاملگی را می توان از نسخه زیر به دست آورد.
نسخه :
تخم ترب 1 گرم
تخم شبت 2 گرم
نرم کوبیده در رب انار حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری