فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

آویشن شیرازی 10 گرم
انیسون 10 گرم
انجره 5 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
مریم گلی 20 گرم
ریشه را نیم کوب کرده 10 قسمت نموده هر قسمت را پس از جوشاندن در 2 لیوان آب، صبح و عصر میل نمایند.
نسخه :
برای ترشحات زنانگی و هم چنین خونریزیهای نامرتب روزی 20 گرم ریشه انجبار را جوشانده صبح و عصر میل نمایند، شستشوی ترشحات رحم نیز با این جوشانده بهبودی می یابد، در خونریزیهای رحمی یا جای دیگر توأم کردن برنجاسف و ریشه انجبار توصیه می شود.
نسخه :
زبان گنجشک 15 گرم
زعفران یک گرم
نرم کوبیده در 2 قاشق غذا خوری آب حل کرده 2 روز بعد از پاک شدن با پنبه استعمال کنند.
یا 15 گرم وج را نرم کوبیده با شیر مثل بالا عمل نمایند یا با جوشانده 5 گرم دانه اسفند بعد از پاک شدن تا سه روز صبح و عصر واژن را شستشو دهند.
برای تصفیه رحم باید سبوس گندم یا جوزالسرو، برنگ کابلی، زاج، شحم حنظل را جوشانده رحم را بشویند سپس میوه کاج، پوست انار، برنگ کابلی، گل بابونه، گل بومادران، بادیان از هر کدام 5 گرم جوشانده یک هفته صبح و عصر میل نمایند. یا ابهل، ریشه ایرسا، بسفایج، تخم شوید، تخم هویج، بهمن پیچ گل بابونه، بومادران، بادیان از هر کدام 15 گرم 10 روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.

نسخه برای باردار شدن

ابوخلسا (هواچوبه) 10 گرم نرم کوبیده در آب حل کرده با شیر 5 گرم صبح و 5 گرم عصر میل شود این عمل را به مدت سه روز ادامه داده و بایستی بعد از پاک شدن شروع نمایند.

نسخه دیگر

پوست هلیله زرد 5 گرم
بلیله 5 گرم
آمله مقشر 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
نرم کوبیده با زهره گاو ممزوج کرده صبح و عصر با پنبه استعمال نمایند یعنی پنبه را به آن آغشته نموده استعمال نمایند پس از 12 ساعت پنبه را بردارند.
نسخه :
در تمام روزهای قاعدگی روزانه 2 گرم زیره را جوشانده صبح و عصر با شیر میل نمایند.
نسخه :
بعد از پاک شدن به مدت سه روز روزانه 5 گرم بسباسه را نرم کوبیده در یک قاشق غذاخوری عسل حل کرده استعمال کنند.
نسخه :
بعد از پاک شدن سه روز، روزی 5 گرم گل نسترن زرد را کوبیده با عسل استعمال کنند.