فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نازائی به علت ترشحات غیرچرکی

انیسون، بومادران، و مر را به نسبت مساوی شیاف ساخته استعمال نمایند و کندر و گلنار از هر یک 10 گرم مرمکی و مقل از هر کدام 10 گرم، مصطکی و ریشه مرجان و ریشه انجبار و ریشه ایرسا و بسفایج، مخلصه و گل ارمنی نیز از هر کدام 10 گرم همه را نرم کوبیده در یک شیشه مربای بالنگ ریخته روزی سه قاشق مرباخوری.
نسخه :
گل ارمنی 5 گرم
ریشه مرجان 5 گرم
مرمکی 5 گرم
گلنار 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
جوزالسرو 10 گرم
تخم انجره 5 گرم
کندر 5 گرم
همه را نرم کوبیده 7 قسمت کرده روزی یک قسمت را در دو نوبت میل نمایند.

نسخه دیگر

آویشن شیرازی 10 گرم
انیسون 10 گرم
انجره 5 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
مریم گلی 20 گرم
ریشه را نیم کوب کرده 10 قسمت نموده هر قسمت را پس از جوشاندن در 2 لیوان آب، صبح و عصر میل نمایند.
نسخه :
برای ترشحات زنانگی و هم چنین خونریزیهای نامرتب روزی 20 گرم ریشه انجبار را جوشانده صبح و عصر میل نمایند، شستشوی ترشحات رحم نیز با این جوشانده بهبودی می یابد، در خونریزیهای رحمی یا جای دیگر توأم کردن برنجاسف و ریشه انجبار توصیه می شود.
نسخه :
زبان گنجشک 15 گرم
زعفران یک گرم
نرم کوبیده در 2 قاشق غذا خوری آب حل کرده 2 روز بعد از پاک شدن با پنبه استعمال کنند.
یا 15 گرم وج را نرم کوبیده با شیر مثل بالا عمل نمایند یا با جوشانده 5 گرم دانه اسفند بعد از پاک شدن تا سه روز صبح و عصر واژن را شستشو دهند.
برای تصفیه رحم باید سبوس گندم یا جوزالسرو، برنگ کابلی، زاج، شحم حنظل را جوشانده رحم را بشویند سپس میوه کاج، پوست انار، برنگ کابلی، گل بابونه، گل بومادران، بادیان از هر کدام 5 گرم جوشانده یک هفته صبح و عصر میل نمایند. یا ابهل، ریشه ایرسا، بسفایج، تخم شوید، تخم هویج، بهمن پیچ گل بابونه، بومادران، بادیان از هر کدام 15 گرم 10 روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.

نسخه برای باردار شدن

ابوخلسا (هواچوبه) 10 گرم نرم کوبیده در آب حل کرده با شیر 5 گرم صبح و 5 گرم عصر میل شود این عمل را به مدت سه روز ادامه داده و بایستی بعد از پاک شدن شروع نمایند.