فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نازائی به علت رطوبت و ترشخات زیاد رحم

در این محیط اسپرم به علت زیادی ترشحات و لزجی آن نمی تواند پیشرفت و جذب اوول (تخمک) زن گردد و با سیلان رطوبت دائم رحمی، خارج می شود، مرد هنگام نزدیکی تری زیادی از حدی را احساس می کند اینگونه رحم ها اگر بارور هم شوند به سقط نزدیکند.
معتقدند که اینگونه بیماران بیشتر مبتلا به لک صورت می شوند.
درمان :
پاکسازی و کم کردن عامل بیماری به وسیله مصرف ایارج فیقرا و شستشوی واژن با جوشانده آویشن، گل سرخ و مریم گلی (از هر کدام 10 گرم) 7 روز پس از جوشاندن روزی چند مرتبه شستشو نمایند و یا شحم حنظل، آنزورت، تخم شبت، سماق و عود از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده با 20 گرم پیه مرغ ممزوج کرده شیاف ساخته استعمال نمایند. و از جوشانده سعد، سنبل، قسط، و زنیان به صورت حمام داروئی استفاده نمایند.
اگر نازائی به علت غلبه بلغم، صفرا، و یا سودا باشد که نشانه بلغم خروج ترشحات سفید و علائم صفرا ترشحات زرد و بیانگر حالت سوداوی ترشح سیاه است، باید پس از پاکسازی خلط غالب، درمان را شروع کرد.
یکی دیگر از علل نازائی چاقی بیش از حد و علل دیگر لاغری مفرط است که در اولی درمان لاغر شدن و در دومی راه معالجه، چاق شدن است.
نسخه :
داروی زیر بالخاصیت کمک به بارداری می نماید.
خوردن فادزهر حیوانی با دوغ و خوردن تخم نارنج نرم کوبیده با شیر گاو هر یک به مدت سه روز بعد از پاک شدن (روزی 5/2 گرم)
نسخه :
جوز هندی 5 گرم
چوپ درخت گز 20 گرم
زاج 5/2 گرم
پوست درخت انار 20 گرم
همه را جوشانده شستشو نمایند (در تمام مدت پاکی)
نسخه :
تخم ترب 10 گرم
تخم زردک 20 گرم
بادیان 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
زرنباد 5 گرم
برنگ کابلی 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند (در تمام مدت پاکی و سه روز آخر قاعدگی)
این دستور بالا مخصوص زمان قاعدگی است و در سه روز آخر قاعدگی خوردن دارو شروع می شود (یعنی سه روز مانده به پاک شدن شروع کنند) روزانه با جوشانده برنجاسف سه چهار مرتبه شستشو نمایند (بعد از پاک شدن) و کسانی که مبتلا به خونریزی نامرتب می باشند روز 5 گرم برنجاسف را جوشانده صبح و عصر میل نمایند خوردن برنجاسف را تا زمانی که خونریزی وجود دارد ادامه دهند.
نسخه :
پیاز لاله سرنگون 5/2 گرم
قاقله 5/2 گرم
بسباسه 5/2 گرم
زعفران یک گرم

همه را نرم کوبیده بعد از پاک شدن سه روز با شیر حل کرده با پنبه استعمال کنند (توجه شود که بعضی از داروها برای شستشو و برخی برای استعمال بکار می رود).

نازائی به علت ترشحات غیرچرکی

انیسون، بومادران، و مر را به نسبت مساوی شیاف ساخته استعمال نمایند و کندر و گلنار از هر یک 10 گرم مرمکی و مقل از هر کدام 10 گرم، مصطکی و ریشه مرجان و ریشه انجبار و ریشه ایرسا و بسفایج، مخلصه و گل ارمنی نیز از هر کدام 10 گرم همه را نرم کوبیده در یک شیشه مربای بالنگ ریخته روزی سه قاشق مرباخوری.
نسخه :
گل ارمنی 5 گرم
ریشه مرجان 5 گرم
مرمکی 5 گرم
گلنار 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
جوزالسرو 10 گرم
تخم انجره 5 گرم
کندر 5 گرم
همه را نرم کوبیده 7 قسمت کرده روزی یک قسمت را در دو نوبت میل نمایند.

نسخه دیگر

آویشن شیرازی 10 گرم
انیسون 10 گرم
انجره 5 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
مریم گلی 20 گرم
ریشه را نیم کوب کرده 10 قسمت نموده هر قسمت را پس از جوشاندن در 2 لیوان آب، صبح و عصر میل نمایند.
نسخه :
برای ترشحات زنانگی و هم چنین خونریزیهای نامرتب روزی 20 گرم ریشه انجبار را جوشانده صبح و عصر میل نمایند، شستشوی ترشحات رحم نیز با این جوشانده بهبودی می یابد، در خونریزیهای رحمی یا جای دیگر توأم کردن برنجاسف و ریشه انجبار توصیه می شود.
نسخه :
زبان گنجشک 15 گرم
زعفران یک گرم
نرم کوبیده در 2 قاشق غذا خوری آب حل کرده 2 روز بعد از پاک شدن با پنبه استعمال کنند.
یا 15 گرم وج را نرم کوبیده با شیر مثل بالا عمل نمایند یا با جوشانده 5 گرم دانه اسفند بعد از پاک شدن تا سه روز صبح و عصر واژن را شستشو دهند.
برای تصفیه رحم باید سبوس گندم یا جوزالسرو، برنگ کابلی، زاج، شحم حنظل را جوشانده رحم را بشویند سپس میوه کاج، پوست انار، برنگ کابلی، گل بابونه، گل بومادران، بادیان از هر کدام 5 گرم جوشانده یک هفته صبح و عصر میل نمایند. یا ابهل، ریشه ایرسا، بسفایج، تخم شوید، تخم هویج، بهمن پیچ گل بابونه، بومادران، بادیان از هر کدام 15 گرم 10 روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.