فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نازائی به علت خشکی رحم

در این محیط منی خشک شده و اسپرماتوزوئیدها نمی توانند به پیشروی خود ادامه دهند لذا می میرند.
علائم وجود این حالت عبارت است از:
کم بودن خون قاعدگی، لاغری بدن، خشکی و یبوست واژن و هنگام نزدیکی مرد محیط واژن را خشک احساس می کند.
درمان :
شربت بنفشه، شربت نیلوفر، با گلاب و شیر تازه میل نمایند و محیط واژن را با روغن بنفشه یا با روغن تخم کدو و پیه مرغ چرب نمایند و مغز سر مرغ را با لعاب بهدانه توأم کرده و در واژن بمالند.

نازائی به علت رطوبت و ترشخات زیاد رحم

در این محیط اسپرم به علت زیادی ترشحات و لزجی آن نمی تواند پیشرفت و جذب اوول (تخمک) زن گردد و با سیلان رطوبت دائم رحمی، خارج می شود، مرد هنگام نزدیکی تری زیادی از حدی را احساس می کند اینگونه رحم ها اگر بارور هم شوند به سقط نزدیکند.
معتقدند که اینگونه بیماران بیشتر مبتلا به لک صورت می شوند.
درمان :
پاکسازی و کم کردن عامل بیماری به وسیله مصرف ایارج فیقرا و شستشوی واژن با جوشانده آویشن، گل سرخ و مریم گلی (از هر کدام 10 گرم) 7 روز پس از جوشاندن روزی چند مرتبه شستشو نمایند و یا شحم حنظل، آنزورت، تخم شبت، سماق و عود از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده با 20 گرم پیه مرغ ممزوج کرده شیاف ساخته استعمال نمایند. و از جوشانده سعد، سنبل، قسط، و زنیان به صورت حمام داروئی استفاده نمایند.
اگر نازائی به علت غلبه بلغم، صفرا، و یا سودا باشد که نشانه بلغم خروج ترشحات سفید و علائم صفرا ترشحات زرد و بیانگر حالت سوداوی ترشح سیاه است، باید پس از پاکسازی خلط غالب، درمان را شروع کرد.
یکی دیگر از علل نازائی چاقی بیش از حد و علل دیگر لاغری مفرط است که در اولی درمان لاغر شدن و در دومی راه معالجه، چاق شدن است.
نسخه :
داروی زیر بالخاصیت کمک به بارداری می نماید.
خوردن فادزهر حیوانی با دوغ و خوردن تخم نارنج نرم کوبیده با شیر گاو هر یک به مدت سه روز بعد از پاک شدن (روزی 5/2 گرم)
نسخه :
جوز هندی 5 گرم
چوپ درخت گز 20 گرم
زاج 5/2 گرم
پوست درخت انار 20 گرم
همه را جوشانده شستشو نمایند (در تمام مدت پاکی)
نسخه :
تخم ترب 10 گرم
تخم زردک 20 گرم
بادیان 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
زرنباد 5 گرم
برنگ کابلی 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند (در تمام مدت پاکی و سه روز آخر قاعدگی)
این دستور بالا مخصوص زمان قاعدگی است و در سه روز آخر قاعدگی خوردن دارو شروع می شود (یعنی سه روز مانده به پاک شدن شروع کنند) روزانه با جوشانده برنجاسف سه چهار مرتبه شستشو نمایند (بعد از پاک شدن) و کسانی که مبتلا به خونریزی نامرتب می باشند روز 5 گرم برنجاسف را جوشانده صبح و عصر میل نمایند خوردن برنجاسف را تا زمانی که خونریزی وجود دارد ادامه دهند.
نسخه :
پیاز لاله سرنگون 5/2 گرم
قاقله 5/2 گرم
بسباسه 5/2 گرم
زعفران یک گرم

همه را نرم کوبیده بعد از پاک شدن سه روز با شیر حل کرده با پنبه استعمال کنند (توجه شود که بعضی از داروها برای شستشو و برخی برای استعمال بکار می رود).

نازائی به علت ترشحات غیرچرکی

انیسون، بومادران، و مر را به نسبت مساوی شیاف ساخته استعمال نمایند و کندر و گلنار از هر یک 10 گرم مرمکی و مقل از هر کدام 10 گرم، مصطکی و ریشه مرجان و ریشه انجبار و ریشه ایرسا و بسفایج، مخلصه و گل ارمنی نیز از هر کدام 10 گرم همه را نرم کوبیده در یک شیشه مربای بالنگ ریخته روزی سه قاشق مرباخوری.
نسخه :
گل ارمنی 5 گرم
ریشه مرجان 5 گرم
مرمکی 5 گرم
گلنار 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
جوزالسرو 10 گرم
تخم انجره 5 گرم
کندر 5 گرم
همه را نرم کوبیده 7 قسمت کرده روزی یک قسمت را در دو نوبت میل نمایند.