فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

زخمهای آلت و بیضه

زخمهای دستگاه تناسلی زود عفونی شده ناسور می گردند لذا در بهبودی و تمیز نگهداشتن آنها بایستی کوشید. اگر زخم و قرحه تازه باشد، صبر زرد، مردار سنگ، اقلیمای شسته، توتیا (کات کبود)، کدوی سوخته، مس سوخته، شادنج و گلنار را درهم کوبیده به محل زخم ضماد نمایند و نیز به آن بپاشند یا بمالند.
اگر زخمها مزمن باشد باید از کندر و کاغذ سوخته و سرو سوخته به صورت مرهم به کار برند.
نسخه :
کندر 5 گرم
مرو 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
مردار سنگ 5 گرم
صبر زرد 5/2 گرم
در روغن زیتون پس از کوبیدن و نرم کردن ریخته بمالند، اگر زخم عفونی باشد باید از جوشیده اکلیل، بابونه، و بنفشه برای ضماد به آن استفاده شود و یا با آب آنها آلت را بشویند. اگر زخم ها را قبلاً با جوشانده بومادران یا مریم گلی یا ریشه و برگ شیرین بیان بشویند و سپس مرهم گذارند بهتر است.

تورم لوله داخلی آلت یا وجود زخم یا عامل عفونی

علائم :
سوزش شدید در آلت، احساس ادرار کردن، احساس گرمی و التهاب، احساس وجود ادرار، خروج چرک و تحریکات داخلی مجرا به صورت تیر کشیدن یا فرو رفتن میله ای در مجرای ادرار.
درمان :
شربت بنفشه، شیره تخم خرفه، تخم خیار، تخم خربزه، تخم کدو، تخم هندوانه را با لعاب اسپرزه داخل کرده صبح ناشتا میل نمایند.
اسپرزه را خیسانده لعاب آن را با روغن بادام و روغن بنفشه توأم کرده بر آلت بمالند، در اینجا بطور کلی از داروهای مدر استفاده می شود، برای کمک به بهبودی بیمار آب تخم ترشک و آب شوید و آب زیره و شیره تخم کاوشه را بجای آب می توان نوشید، آب بابونه، مغز ناخنک، مرزنجوش، پودینه، آویشن، و زنیان را تهیه کرده با آنها آلت را شستشو دهند و داروهای فوق را می توان کوبیده و پخته به صورت ضماد استعمال نمایند.

وجود زگیل بر آلت و نواحی آن

بوره سوخته، خاکستر چوب مو، و یا سیاهدانه و سرکه و پیه مرغ را تهیه نموده بر زگیل ها ضماد نمایند تا کم کم از بین برود. اگر در اثر قطع آنها خونریزی پیش آمد بر موضع خون ریزی مخلوط زاج و براده آهن یا براده مس بپاشند.