فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

در کجی و انحراف آلت

نسخه :
برای نرم شدن آن روغن سوسن، روغن نرگس، پیه مرغ، مغز ساق گاو و موم بر آن بمالند. اگر ورم در اثر ضربه باشد کدو، نیلوفر، تاجریزی، و غیره ضماد کنند.
در کوچک شدن بیضه به علت بالا قرار گرفتن (اکتوپی بیضه) پس از پائین کشیدن به وسیله عمل جراحی دستورات زیر را اجرا نمایند برای تسخین و بزرگ شدن بیضه باید مرتباً حمام گرم روند و از جوشانده اکلیل بابونه، کتان و سبوس گندم آبزن نمایند (همه را جوشانده در تشتی ریخته بیمار را در آن آب گرم بنشانند).

نسخه برای بزرگ شدن بیضه

آنغوزه، مرزنجوش، شنبلیله، اکلیل، بابونه را در روغن زیتون و زهره گاو ریخته به آن مقداری عسل اضافه کرده بر بیضه صغر یافته مرتباً ضماد کنند ادویه مقوی باه به غذا اضافه کنند (دارو را کوبیده روی غذا بپاشند).

زخمهای آلت و بیضه

زخمهای دستگاه تناسلی زود عفونی شده ناسور می گردند لذا در بهبودی و تمیز نگهداشتن آنها بایستی کوشید. اگر زخم و قرحه تازه باشد، صبر زرد، مردار سنگ، اقلیمای شسته، توتیا (کات کبود)، کدوی سوخته، مس سوخته، شادنج و گلنار را درهم کوبیده به محل زخم ضماد نمایند و نیز به آن بپاشند یا بمالند.
اگر زخمها مزمن باشد باید از کندر و کاغذ سوخته و سرو سوخته به صورت مرهم به کار برند.
نسخه :
کندر 5 گرم
مرو 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
مردار سنگ 5 گرم
صبر زرد 5/2 گرم
در روغن زیتون پس از کوبیدن و نرم کردن ریخته بمالند، اگر زخم عفونی باشد باید از جوشیده اکلیل، بابونه، و بنفشه برای ضماد به آن استفاده شود و یا با آب آنها آلت را بشویند. اگر زخم ها را قبلاً با جوشانده بومادران یا مریم گلی یا ریشه و برگ شیرین بیان بشویند و سپس مرهم گذارند بهتر است.