فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای شقاق و ترک آلت یا بیضه

حنا، کتیرا، مردار سنگ، موم، و روغن گل بمالند.
و آنچه در شقایق مقعد دستور داده شده است در این مورد نیز استفاده شود.

در کجی و انحراف آلت

نسخه :
برای نرم شدن آن روغن سوسن، روغن نرگس، پیه مرغ، مغز ساق گاو و موم بر آن بمالند. اگر ورم در اثر ضربه باشد کدو، نیلوفر، تاجریزی، و غیره ضماد کنند.
در کوچک شدن بیضه به علت بالا قرار گرفتن (اکتوپی بیضه) پس از پائین کشیدن به وسیله عمل جراحی دستورات زیر را اجرا نمایند برای تسخین و بزرگ شدن بیضه باید مرتباً حمام گرم روند و از جوشانده اکلیل بابونه، کتان و سبوس گندم آبزن نمایند (همه را جوشانده در تشتی ریخته بیمار را در آن آب گرم بنشانند).

نسخه برای بزرگ شدن بیضه

آنغوزه، مرزنجوش، شنبلیله، اکلیل، بابونه را در روغن زیتون و زهره گاو ریخته به آن مقداری عسل اضافه کرده بر بیضه صغر یافته مرتباً ضماد کنند ادویه مقوی باه به غذا اضافه کنند (دارو را کوبیده روی غذا بپاشند).