فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد خارش

گل مامیثا 5 گرم
نشادر 5 گرم
صبر زرد 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
اشنان برابر همه
انتخاب کرده درهم کوبیده با روغن گل بمالند. این فرمول برای خارش همه جاهای بدن بکار می رود.

نسخه برای شقاق و ترک آلت یا بیضه

حنا، کتیرا، مردار سنگ، موم، و روغن گل بمالند.
و آنچه در شقایق مقعد دستور داده شده است در این مورد نیز استفاده شود.

در کجی و انحراف آلت

نسخه :
برای نرم شدن آن روغن سوسن، روغن نرگس، پیه مرغ، مغز ساق گاو و موم بر آن بمالند. اگر ورم در اثر ضربه باشد کدو، نیلوفر، تاجریزی، و غیره ضماد کنند.
در کوچک شدن بیضه به علت بالا قرار گرفتن (اکتوپی بیضه) پس از پائین کشیدن به وسیله عمل جراحی دستورات زیر را اجرا نمایند برای تسخین و بزرگ شدن بیضه باید مرتباً حمام گرم روند و از جوشانده اکلیل بابونه، کتان و سبوس گندم آبزن نمایند (همه را جوشانده در تشتی ریخته بیمار را در آن آب گرم بنشانند).