فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

در خارش شدید بیضه و آلت

درمان :
از روی خلط غالب به درمان بیمار پرداخته و برای از بین رفتن خارش از جوشانده هلیله زرد و شاه تره از هر کدام 5 گرم برای سه روز به صورت مالیدنی به کار برند و سماق و آب لیمو و آلوچه و آب غوره به غذای روزانه اضافه کنند و از غذاهای گرم و شور بپرهیزند.
نسخه :
تخم کرفس 5 گرم مامیثا 5 گرم نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند داروهای ضد جرب در اینجا مورد استفاده می باشد.

نسخه ضد خارش

گل مامیثا 5 گرم
نشادر 5 گرم
صبر زرد 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
اشنان برابر همه
انتخاب کرده درهم کوبیده با روغن گل بمالند. این فرمول برای خارش همه جاهای بدن بکار می رود.

نسخه برای شقاق و ترک آلت یا بیضه

حنا، کتیرا، مردار سنگ، موم، و روغن گل بمالند.
و آنچه در شقایق مقعد دستور داده شده است در این مورد نیز استفاده شود.