فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درد بیضه و آلت

اگر در اثر گرمی باشد حرارت زیاد و التهاب موجود است.
درمان :
آب تاجریزی، آب گشنیز، و آب کاهو بمالند، اگر درد شدید باشد مقداری پوست خشخاش یا مسکن دیگر به آن مایعات اضافه نمایند و اگر حرقت یا حرارت و گرمی زیاد باشد مقداری کافور حل کرده به محل درد بمالند و اشربه و اغذیه خنک میل نمایند.
اگر در اثر مزاج سرد باشد درد و خدری موجود است (سستی)
درمان :
پیه مرغ، روغن کرچک، و پوست خشخاش و فرفیون را مخلوط کرده بمالند، زنجبیل و دارچین را با گل قند خورند. اگر ورم ساده باشد، اکلیل و بابونه، پودینه و سداب را کوبیده ضماد کنند، اگر زخمی در کار باشد صبر زرد، کندر، خون سیاوشان، آنزورت را سائیده به زخم بپاشند، پس از زایل شدن عفونت و ترشحات از مرهم خشک کننده گدازنده، داروهای خشک کننده مثل کاغذ سوخته، کدوی سوخته، پوست سرو سوخته خیلی مؤثرند.
قنیل را در روغن کنجد ریخته ضماد کنند، مردار سنگ و روغن بادام بمالند (داروهای خشک کننده)
اگر به عللی خونریزی پیدا شود تخم کتان را نرم کوبیده به محل خونریزی بپاشند.

در خارش شدید بیضه و آلت

درمان :
از روی خلط غالب به درمان بیمار پرداخته و برای از بین رفتن خارش از جوشانده هلیله زرد و شاه تره از هر کدام 5 گرم برای سه روز به صورت مالیدنی به کار برند و سماق و آب لیمو و آلوچه و آب غوره به غذای روزانه اضافه کنند و از غذاهای گرم و شور بپرهیزند.
نسخه :
تخم کرفس 5 گرم مامیثا 5 گرم نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند داروهای ضد جرب در اینجا مورد استفاده می باشد.

نسخه ضد خارش

گل مامیثا 5 گرم
نشادر 5 گرم
صبر زرد 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
اشنان برابر همه
انتخاب کرده درهم کوبیده با روغن گل بمالند. این فرمول برای خارش همه جاهای بدن بکار می رود.