فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اگر ورم بیضه در اثر سوزاک باشد

برگ شانه، ریوند، تاجریزی، را سائیده ضماد کنند، بیضه را با آب برگ شاهدانه یا شاهدانه کوبیده حل شده در آب بشویند یا برگ پیاز و برگ خطمی را کوبیده آب آن را بمالند.
برگ درمنه، و آرد جو و باقلا را درهم آمیخته ضماد کنند، یا زیره، آرد باقلا و موم و روغن را آمیخته ضماد نمایند. اشق را در سرکه حل کرده ضماد کنند. آرد هسته خرما و خطمی ضماد کنند، گل ارمنی جدوار، هلیله زرد، در سفیده تخم مرغ سائیده ضماد کنند دیگر ضماد شنبلیله، تخم کتان، برگ خطمی، تاجریزی، اکلیل، را نرم کوبیده در شیر حل کرده به کار برند.
مغز تخم بیدنجبیل را در روغن زیتون پخته ضماد نمایند، اینها که گفته شد همه از داروهای ضد ورم مؤثر می باشند.

ورم بیضه به سبیل سمن نه بطریق ورم

در اینجا فقط بیضه بزرگ و چاق شده اما ورم در کار نیست.
درمان :
پوست خشخاش، تخم گشنیز، شوکران و سیب زمینی را درهم کوبیده ضماد نمایند در اینجا اگر گل ارمنی و سرکه به آنها اضافه شود مؤثر است.

درد بیضه و آلت

اگر در اثر گرمی باشد حرارت زیاد و التهاب موجود است.
درمان :
آب تاجریزی، آب گشنیز، و آب کاهو بمالند، اگر درد شدید باشد مقداری پوست خشخاش یا مسکن دیگر به آن مایعات اضافه نمایند و اگر حرقت یا حرارت و گرمی زیاد باشد مقداری کافور حل کرده به محل درد بمالند و اشربه و اغذیه خنک میل نمایند.
اگر در اثر مزاج سرد باشد درد و خدری موجود است (سستی)
درمان :
پیه مرغ، روغن کرچک، و پوست خشخاش و فرفیون را مخلوط کرده بمالند، زنجبیل و دارچین را با گل قند خورند. اگر ورم ساده باشد، اکلیل و بابونه، پودینه و سداب را کوبیده ضماد کنند، اگر زخمی در کار باشد صبر زرد، کندر، خون سیاوشان، آنزورت را سائیده به زخم بپاشند، پس از زایل شدن عفونت و ترشحات از مرهم خشک کننده گدازنده، داروهای خشک کننده مثل کاغذ سوخته، کدوی سوخته، پوست سرو سوخته خیلی مؤثرند.
قنیل را در روغن کنجد ریخته ضماد کنند، مردار سنگ و روغن بادام بمالند (داروهای خشک کننده)
اگر به عللی خونریزی پیدا شود تخم کتان را نرم کوبیده به محل خونریزی بپاشند.