فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ورم بیضه یا آلت در مزاجهای سوداوی

درمان :
پاک سازی سودا کنند، از جوشانده بادیان، ریشه شیرین بیان، بالنگو در گل قند استفاده نمایند. و مدت چند روز این داروها را میل نمایند. مقل ارزق، بابونه، اکلیل، برگ کلم، مغز ساق گاو، پیه مرغ اشق میعه تخم شنبلیله همه را نرم کوبیده در روغن حل کرده بمالند یا اشق را در سکنجبین حل کرده در سبوس گندمی که قبلاً سائیده شده است ریخته ضماد نمایند و مرهم های بالا را مرتباً عوض کنند، آرد باقلا، آرد جو، آرد نخود و مویز را در روغن پخته ضماد نمایند یا تخم شوید، نخود، اکلیل، و بابونه را پخته ضماد کنند یا در آب کلم ریخته ضماد کنند. پیه مرغ، مغز ساق گاو، روغن زیتون، و مقل را درهم گداخته بمالند آرد نخود به تنهائی محلل (حل کننده) ورمها است (به صورت ضماد).

اگر ورم بیضه در اثر سوزاک باشد

برگ شانه، ریوند، تاجریزی، را سائیده ضماد کنند، بیضه را با آب برگ شاهدانه یا شاهدانه کوبیده حل شده در آب بشویند یا برگ پیاز و برگ خطمی را کوبیده آب آن را بمالند.
برگ درمنه، و آرد جو و باقلا را درهم آمیخته ضماد کنند، یا زیره، آرد باقلا و موم و روغن را آمیخته ضماد نمایند. اشق را در سرکه حل کرده ضماد کنند. آرد هسته خرما و خطمی ضماد کنند، گل ارمنی جدوار، هلیله زرد، در سفیده تخم مرغ سائیده ضماد کنند دیگر ضماد شنبلیله، تخم کتان، برگ خطمی، تاجریزی، اکلیل، را نرم کوبیده در شیر حل کرده به کار برند.
مغز تخم بیدنجبیل را در روغن زیتون پخته ضماد نمایند، اینها که گفته شد همه از داروهای ضد ورم مؤثر می باشند.

ورم بیضه به سبیل سمن نه بطریق ورم

در اینجا فقط بیضه بزرگ و چاق شده اما ورم در کار نیست.
درمان :
پوست خشخاش، تخم گشنیز، شوکران و سیب زمینی را درهم کوبیده ضماد نمایند در اینجا اگر گل ارمنی و سرکه به آنها اضافه شود مؤثر است.