فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درمان در مزاج بلغمی

جوشانده تخم ترب، شبت، ریشه شیرین بیان به مدت سه روز صبح و عصر ادامه دهند یا ریشه شیرین بیان 10 گرم، بادیان 5 گرم جوشانده با گل قند میل نمایند و مغزناخنک، بابونه، تخم کتان، مقل، موم از هر کدام 10 گرم نرم کوبیده در روغن یا آب گل شب بو یا در سفیده تخم مرغ یا در خمیر آرد باقلا ریخته پس از پختن ضماد نمایند و یا بابونه، مغز ناخنک و خطمی از هر کدام 10 گرم نرم کوبیده در روغن بابونه پخته ضماد کنند و با جوشانده آب نعناع و مرزنجوش محل متورم را بشویند و کمپرس نمایند و ثقل (تفاله) این داروها را روی محل متورم ضماد کنند.

ورم بیضه یا آلت در مزاجهای سوداوی

درمان :
پاک سازی سودا کنند، از جوشانده بادیان، ریشه شیرین بیان، بالنگو در گل قند استفاده نمایند. و مدت چند روز این داروها را میل نمایند. مقل ارزق، بابونه، اکلیل، برگ کلم، مغز ساق گاو، پیه مرغ اشق میعه تخم شنبلیله همه را نرم کوبیده در روغن حل کرده بمالند یا اشق را در سکنجبین حل کرده در سبوس گندمی که قبلاً سائیده شده است ریخته ضماد نمایند و مرهم های بالا را مرتباً عوض کنند، آرد باقلا، آرد جو، آرد نخود و مویز را در روغن پخته ضماد نمایند یا تخم شوید، نخود، اکلیل، و بابونه را پخته ضماد کنند یا در آب کلم ریخته ضماد کنند. پیه مرغ، مغز ساق گاو، روغن زیتون، و مقل را درهم گداخته بمالند آرد نخود به تنهائی محلل (حل کننده) ورمها است (به صورت ضماد).

اگر ورم بیضه در اثر سوزاک باشد

برگ شانه، ریوند، تاجریزی، را سائیده ضماد کنند، بیضه را با آب برگ شاهدانه یا شاهدانه کوبیده حل شده در آب بشویند یا برگ پیاز و برگ خطمی را کوبیده آب آن را بمالند.
برگ درمنه، و آرد جو و باقلا را درهم آمیخته ضماد کنند، یا زیره، آرد باقلا و موم و روغن را آمیخته ضماد نمایند. اشق را در سرکه حل کرده ضماد کنند. آرد هسته خرما و خطمی ضماد کنند، گل ارمنی جدوار، هلیله زرد، در سفیده تخم مرغ سائیده ضماد کنند دیگر ضماد شنبلیله، تخم کتان، برگ خطمی، تاجریزی، اکلیل، را نرم کوبیده در شیر حل کرده به کار برند.
مغز تخم بیدنجبیل را در روغن زیتون پخته ضماد نمایند، اینها که گفته شد همه از داروهای ضد ورم مؤثر می باشند.