فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه زیاد کننده نطفه

دارچین 5 گرم
مصطکی 10 گرم
سلیخه 5 گرم
تخم زردک 20 گرم
تخم کلم 10 گرم
تخم هلیون 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
تخم شنبلیله 10 گرم
تخم میوه کاج 10 گرم
انغوزه 5 گرم
رازیانه 10 گرم
بوزیدان 5 گرم
خولنجان 5 گرم
شقاقل 10 گرم
مغز فندق 20 گرم
مغز گردو 20 گرم
مغز پسته 20 گرم
مغز بادام 20 گرم
نارگیل 20 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 1000 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخری

ابنه

علت این بیماری هنوز مشخص نشده بعضی ها معتقدند که خارش در ناحیه معقد به وجود می آید که باعث رنج و ناراحتی بیمار می گردد.
درمان :
پس از پاکسازی مزاج غالب می توان داروهای زیر را به کار برد.
روغن بنفشه به معقد مالیده روزانه با آن تنقیه نمایند و یاجدوار 5 گرم نرم کوبیده در یک استکان سرکه حل کرده به وسیله قطعه پنبه آلوده به این محلول شیاف نمایند.
شب هنگام خواب یک گرم صبر بلع نمایند.
گل نیلوفر 10 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
تخم خرفه 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
در آب اسپرزه و آب کاسنی حل کرده قدری سرکه اضافه نموده تنقیه نمایند بر بستر سرد و بر برگ بید بخوابند داروهای کم کننده نیروی جنسی برای اینگونه بیماران مفید است.

بیماریهای بیضه و آلت