فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه محرک باه و زیاد کننده اسپرم

عاقرقرحا 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
دارچین 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
میخک 5 گرم
فلفل سفید 5 گرم
تخم شلغم 20 گرم
تخم پیاز 10 گرم
تخم کلم 10 گرم
تخم زردک 20 گرم
تخم ترب 10 گرم
تخم شاهی 20 گرم
تخم کرفس 10 گرم
تخم کتان 10 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
انیسون 10 گرم
عودالصلب 10 گرم
مغز بادام 100 گرم
مغز پسته 100 گرم
مغز فندق 100 گرم
مغز گردو 100 گرم
نارگیل 200 گرم
نبات 200 گرم عسل یک کیلو همه را کوبیده با عسل داخل نمایند روزی سه قاشق مرباخوری، در صورتیکه دارو سفت شد میتوان به مقدار عسل افزود.

نسخه دیگر

خولنجان 5 گرم
ثعلب 15 گرم
زبان گنجشک 10 گرم
قسط شیرین 5 گرم
تخم پیاز 20 گرم
تخم ترب 10 گرم
تخم کلم 10 گرم
تخم شاهی 20 گرم
تخم شلغم 10 گرم
تخم کتان 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
میخک 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
تودری سرخ 10 گرم
تودری سفید 10 گرم
پوست نارنج 5 گرم
سعد کوفی 10 گرم
قرفه 10 گرم
همه را کوبیده با عسل یا مربا یا نبات حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه زیاد کننده نطفه

دارچین 5 گرم
مصطکی 10 گرم
سلیخه 5 گرم
تخم زردک 20 گرم
تخم کلم 10 گرم
تخم هلیون 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
تخم شنبلیله 10 گرم
تخم میوه کاج 10 گرم
انغوزه 5 گرم
رازیانه 10 گرم
بوزیدان 5 گرم
خولنجان 5 گرم
شقاقل 10 گرم
مغز فندق 20 گرم
مغز گردو 20 گرم
مغز پسته 20 گرم
مغز بادام 20 گرم
نارگیل 20 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 1000 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخری