فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای زیاد شدن نطفه

تخم انجره 10 گرم
تخم کرفس 10 گرم
تخم شاهی 10 گرم
تخم ترب 10 گرم
تخم کلم 10 گرم
تخم پیاز 10 گرم
تخم زردک 20 گرم
تخم شلغم 20 گرم
انیسون 5 گرم
گنجیده 5 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
سیاهدانه 10 گرم
تخم شوید 5 گرم
خولنجان 5 گرم
ثعلب 15 گرم
جوز هندی 5 گرم
زبان گنجشک 15 گرم
قرص کمر 30 گرم
همه را نرم کوبیده در یک کیلو عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری، با این فرمول روزانه بایستی با هر غذا مقداری پیاز خام مصرف شود.

نسخه محرک باه و زیاد کننده اسپرم

عاقرقرحا 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
دارچین 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
میخک 5 گرم
فلفل سفید 5 گرم
تخم شلغم 20 گرم
تخم پیاز 10 گرم
تخم کلم 10 گرم
تخم زردک 20 گرم
تخم ترب 10 گرم
تخم شاهی 20 گرم
تخم کرفس 10 گرم
تخم کتان 10 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
انیسون 10 گرم
عودالصلب 10 گرم
مغز بادام 100 گرم
مغز پسته 100 گرم
مغز فندق 100 گرم
مغز گردو 100 گرم
نارگیل 200 گرم
نبات 200 گرم عسل یک کیلو همه را کوبیده با عسل داخل نمایند روزی سه قاشق مرباخوری، در صورتیکه دارو سفت شد میتوان به مقدار عسل افزود.

نسخه دیگر

خولنجان 5 گرم
ثعلب 15 گرم
زبان گنجشک 10 گرم
قسط شیرین 5 گرم
تخم پیاز 20 گرم
تخم ترب 10 گرم
تخم کلم 10 گرم
تخم شاهی 20 گرم
تخم شلغم 10 گرم
تخم کتان 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
میخک 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
تودری سرخ 10 گرم
تودری سفید 10 گرم
پوست نارنج 5 گرم
سعد کوفی 10 گرم
قرفه 10 گرم
همه را کوبیده با عسل یا مربا یا نبات حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.