فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نعوظ آزار دهنده

در اینجا مبتلا، مرتباً تحت تحریک نعوظ قرار گرفته و گاهی ممکن است آلت سست نشود و مرتباً در حال سفت شدن باشد که ممکن است منجر به عوارض ناگوار شود.
درمان :
زیره، تخم کرفس، آویشن شیرازی، از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده در یک استکان عسل حل کرده این مقدار را 7 شب میل نمایند. روغن سداب رزغن سوسن، یا یاسمین بر قضیب و بر پشت و عانه نیز بمالند.
گل سرخ، گشنیز، بذالبنج، گلنار، عدس، تخم کاهو، تخم خرفه، تخم کاسنی که همگی خنک یا سرد هستند مفیدند: این داروها ضد ورم نیز می باشند. روغن گل، آب کاسنی، آب کاهو، آب گشنیز، آب صندل، کافور بر قضیب (آلت) بمالند صورت را مرتباً باید با آب نیلوفر بشویند و از غذاهای مولد بلغم پرهیز کنند. شستن صورت با آب نیلوفر باعث کم شدن حس و حرکت آلت خواهد شد. گوشت مرغ با آب غوره و سماق خورند گاهی این بیماری در اثر زیادی منی به وجود می آید که در اینجا باید ماءالشعیر، خرفه، آب انار، آب بارهنگ، آب خیار، سکنجبین، شربت بنفشه تجویز نمایند.
گل بنفشه بر پشت ضماد نمایند برگ کاهو، برگ خرفه، عدس مقشر و روغن بادام را مخلوط کرده ضماد کنند و آنچه در زیادی شهوت گذشت بکار برند جالینوس بیماری را، با موم سفید، روغن گل و آب سرد به صورت مالیدنی به قصیب بهبودی داده است. بیمار دیگری را با ریشه نیلوفر و بابونه به صورت ضماد آرامش داده است سداب و تخم سداب هر دو برای این بیماری به صورت جوشانده مؤثر میباشد او عقیده دارد که به این بیماران مسهل یا داروی پاک کننده ندهند زیرا ماده به قسمتهای پائین بدن ریخته خواهد شد.
محمد زکریای رازی نیز چنین عقیده ای داشته است.

برای زیاد شدن نطفه

تخم انجره 10 گرم
تخم کرفس 10 گرم
تخم شاهی 10 گرم
تخم ترب 10 گرم
تخم کلم 10 گرم
تخم پیاز 10 گرم
تخم زردک 20 گرم
تخم شلغم 20 گرم
انیسون 5 گرم
گنجیده 5 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
سیاهدانه 10 گرم
تخم شوید 5 گرم
خولنجان 5 گرم
ثعلب 15 گرم
جوز هندی 5 گرم
زبان گنجشک 15 گرم
قرص کمر 30 گرم
همه را نرم کوبیده در یک کیلو عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری، با این فرمول روزانه بایستی با هر غذا مقداری پیاز خام مصرف شود.

نسخه محرک باه و زیاد کننده اسپرم

عاقرقرحا 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
دارچین 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
میخک 5 گرم
فلفل سفید 5 گرم
تخم شلغم 20 گرم
تخم پیاز 10 گرم
تخم کلم 10 گرم
تخم زردک 20 گرم
تخم ترب 10 گرم
تخم شاهی 20 گرم
تخم کرفس 10 گرم
تخم کتان 10 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
انیسون 10 گرم
عودالصلب 10 گرم
مغز بادام 100 گرم
مغز پسته 100 گرم
مغز فندق 100 گرم
مغز گردو 100 گرم
نارگیل 200 گرم
نبات 200 گرم عسل یک کیلو همه را کوبیده با عسل داخل نمایند روزی سه قاشق مرباخوری، در صورتیکه دارو سفت شد میتوان به مقدار عسل افزود.