فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

هیل غرابی، تخم میوه کاج، میخک، دارچین، فوفل، گل سرخ، صندل سفید، مشگ هر کدام 5 گرم همه را نرم کوبیده با 350 گرم عسل داخل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.

غدیو

بیماری است که در هنگام جماع یا از مرد یا از زن مدفوع خارج می شود و موجب ناراحتی آنها می گردد.
درمان :
قبل از نزدیکی باید به توالت رفته شکم را خالی کند و شب هنگام، از خوردن غذای زیاد بپرهیزد، زیره و گشنیز را با غذای روزانه میل نمایند، آقاقیا، کندر، صمغ عربی، را به نسبت مساوی نرم کوبیده شیاف کرده قبل از نزدیکی استعمال نمایند روغن ابهل یا نادرین به مقعد بمالند.
پماد قابض استعمال از راه پشت مفید است.

نعوظ آزار دهنده

در اینجا مبتلا، مرتباً تحت تحریک نعوظ قرار گرفته و گاهی ممکن است آلت سست نشود و مرتباً در حال سفت شدن باشد که ممکن است منجر به عوارض ناگوار شود.
درمان :
زیره، تخم کرفس، آویشن شیرازی، از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده در یک استکان عسل حل کرده این مقدار را 7 شب میل نمایند. روغن سداب رزغن سوسن، یا یاسمین بر قضیب و بر پشت و عانه نیز بمالند.
گل سرخ، گشنیز، بذالبنج، گلنار، عدس، تخم کاهو، تخم خرفه، تخم کاسنی که همگی خنک یا سرد هستند مفیدند: این داروها ضد ورم نیز می باشند. روغن گل، آب کاسنی، آب کاهو، آب گشنیز، آب صندل، کافور بر قضیب (آلت) بمالند صورت را مرتباً باید با آب نیلوفر بشویند و از غذاهای مولد بلغم پرهیز کنند. شستن صورت با آب نیلوفر باعث کم شدن حس و حرکت آلت خواهد شد. گوشت مرغ با آب غوره و سماق خورند گاهی این بیماری در اثر زیادی منی به وجود می آید که در اینجا باید ماءالشعیر، خرفه، آب انار، آب بارهنگ، آب خیار، سکنجبین، شربت بنفشه تجویز نمایند.
گل بنفشه بر پشت ضماد نمایند برگ کاهو، برگ خرفه، عدس مقشر و روغن بادام را مخلوط کرده ضماد کنند و آنچه در زیادی شهوت گذشت بکار برند جالینوس بیماری را، با موم سفید، روغن گل و آب سرد به صورت مالیدنی به قصیب بهبودی داده است. بیمار دیگری را با ریشه نیلوفر و بابونه به صورت ضماد آرامش داده است سداب و تخم سداب هر دو برای این بیماری به صورت جوشانده مؤثر میباشد او عقیده دارد که به این بیماران مسهل یا داروی پاک کننده ندهند زیرا ماده به قسمتهای پائین بدن ریخته خواهد شد.
محمد زکریای رازی نیز چنین عقیده ای داشته است.