فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

مالیدن آب میخک، آب کبابه چینی، آب عاقرقرحا، آب عود هندی و غیره به دستگاه تناسلی.

نسخه دیگر

هیل غرابی، تخم میوه کاج، میخک، دارچین، فوفل، گل سرخ، صندل سفید، مشگ هر کدام 5 گرم همه را نرم کوبیده با 350 گرم عسل داخل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.

غدیو

بیماری است که در هنگام جماع یا از مرد یا از زن مدفوع خارج می شود و موجب ناراحتی آنها می گردد.
درمان :
قبل از نزدیکی باید به توالت رفته شکم را خالی کند و شب هنگام، از خوردن غذای زیاد بپرهیزد، زیره و گشنیز را با غذای روزانه میل نمایند، آقاقیا، کندر، صمغ عربی، را به نسبت مساوی نرم کوبیده شیاف کرده قبل از نزدیکی استعمال نمایند روغن ابهل یا نادرین به مقعد بمالند.
پماد قابض استعمال از راه پشت مفید است.