فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

قرار دادن یا مالیدن آب کافور به آلت

نسخه دیگر

مالیدن آب میخک، آب کبابه چینی، آب عاقرقرحا، آب عود هندی و غیره به دستگاه تناسلی.

نسخه دیگر

هیل غرابی، تخم میوه کاج، میخک، دارچین، فوفل، گل سرخ، صندل سفید، مشگ هر کدام 5 گرم همه را نرم کوبیده با 350 گرم عسل داخل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.