فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

تخم شاهی و تخم زردک از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده صبح، ظهر، شب یک قاشق غذا خوری صرف شود.

نسخه دیگر

قرار دادن یا مالیدن آب کافور به آلت

نسخه دیگر

مالیدن آب میخک، آب کبابه چینی، آب عاقرقرحا، آب عود هندی و غیره به دستگاه تناسلی.