فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

داروهای زیر برای ازدیاد مایع منی و ازدیاد اسپرم به کار می رود.

شقاقل 15 گرم
ثعلب 15 گرم
هیل غرابی 5 گرم
دارچین 5 گرم
قرفه 5 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
پودینه 10 گرم
تخم شاهی 50 گرم
تخم انجره 10 گرم
تخم کلم 20 گرم
تخم پیاز 20 گرم
تخم شلغم 20 گرم
تخم کرفس 20 گرم
خولنجان 10 گرم
زنجبیل خراسانی 5 گرم
پس از مخلوط کردن همه را نرم بسایند در یک کیلو عسل ریخته خوب بسرشند، صبح، ظهر، شب یک قاشق مرباخوری.

نسخه مشابه دیگر

تخم زردک 25 گرم
تخم شاهی 25 گرم
تخم کلم 10 گرم
تخم هلیون 10 گرم
تودری 10 گرم
بهمن سرخ 20 گرم
بهمن سفید 20 گرم
تخم انجره 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
تخم شلغم 10 گرم
تخم پیاز سفید 10 گرم
دارچین 5 گرم
خولنجان 5 گرم
شقاقل 10 گرم
هیل غرابی 5 گرم
فلفل 5 گرم
پس از نرم کوبیدن در یک کیلو عسل حل نمایند. روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه جهت انزال زودرس

مصطکی 10 گرم
سنبل الطیب 10 گرم
دارچین 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
زعفران 5 گرم
بذرالبنج 5 گرم
زبان گنجشک 15 گرم
همه را نرم کوبیده با 250 گرم عسل مخلوط کرده روزی سه قاشق مرباخوری.