فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای ازدیاد اسپرم (یا نطفه)

سنبل الطیب 10 گرم
قرفه 10 گرم
دارفلفل 5 گرم
دارچینی 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
مقل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
نعناع خشک 10 گرم
انیسون 10 گرم
تخم کرفس 20 گرم
شکر 250 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری با این فرمول آب پیاز با پیاز ساده با غذای روزانه میل نمایند.

نسخه دیگر

میخک 5 گرم
جوز 5 گرم
بسباسه 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
دارچین 5 گرم
مصطکی 10 گرم
عود هندی 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
زبان گنجشک 20 گرم
هیل غرابی 5 گرم
شقاقل 20 گرم
ثعلب 20 گرم
شکر 250 گرم گلاب یک بطر شکر و گلاب را درهم ریخته کمی بجوشانند سپس 250 گرم عسل اضافه نموده داروهای بالا را پس از نرم کوبیدن اضافه نمایند روزی سه قاشق مرباخوری.
نسخه :

داروهای زیر برای ازدیاد مایع منی و ازدیاد اسپرم به کار می رود.

شقاقل 15 گرم
ثعلب 15 گرم
هیل غرابی 5 گرم
دارچین 5 گرم
قرفه 5 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
پودینه 10 گرم
تخم شاهی 50 گرم
تخم انجره 10 گرم
تخم کلم 20 گرم
تخم پیاز 20 گرم
تخم شلغم 20 گرم
تخم کرفس 20 گرم
خولنجان 10 گرم
زنجبیل خراسانی 5 گرم
پس از مخلوط کردن همه را نرم بسایند در یک کیلو عسل ریخته خوب بسرشند، صبح، ظهر، شب یک قاشق مرباخوری.