فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه خیلی مؤثر دیگر

آرد طلع (شکوفه خرما) 15 گرم
قدامه شیرازی 50 گرم
شقاقل 15 گرم
تخم شاهی 50 گرم
تخم پیاز 50 گرم
عسل 250 گرم
همه را نرم کوبیده در عسل حل کرده روزی 3 قاشق مرباخوری.

نسخه برای ازدیاد اسپرم (یا نطفه)

سنبل الطیب 10 گرم
قرفه 10 گرم
دارفلفل 5 گرم
دارچینی 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
مقل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
نعناع خشک 10 گرم
انیسون 10 گرم
تخم کرفس 20 گرم
شکر 250 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری با این فرمول آب پیاز با پیاز ساده با غذای روزانه میل نمایند.

نسخه دیگر

میخک 5 گرم
جوز 5 گرم
بسباسه 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
دارچین 5 گرم
مصطکی 10 گرم
عود هندی 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
زبان گنجشک 20 گرم
هیل غرابی 5 گرم
شقاقل 20 گرم
ثعلب 20 گرم
شکر 250 گرم گلاب یک بطر شکر و گلاب را درهم ریخته کمی بجوشانند سپس 250 گرم عسل اضافه نموده داروهای بالا را پس از نرم کوبیدن اضافه نمایند روزی سه قاشق مرباخوری.
نسخه :