فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه زیاد کننده منی

تخم شاهی 50 گرم
نارگیل 20 گرم
اگیر ترکی 10 گرم
عسل 250 گرم

نسخه خیلی مؤثر دیگر

آرد طلع (شکوفه خرما) 15 گرم
قدامه شیرازی 50 گرم
شقاقل 15 گرم
تخم شاهی 50 گرم
تخم پیاز 50 گرم
عسل 250 گرم
همه را نرم کوبیده در عسل حل کرده روزی 3 قاشق مرباخوری.

نسخه برای ازدیاد اسپرم (یا نطفه)

سنبل الطیب 10 گرم
قرفه 10 گرم
دارفلفل 5 گرم
دارچینی 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
مقل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
نعناع خشک 10 گرم
انیسون 10 گرم
تخم کرفس 20 گرم
شکر 250 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری با این فرمول آب پیاز با پیاز ساده با غذای روزانه میل نمایند.