فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای سرد مزاجان

اگیر ترکی 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
اینسون 10 گرم
زرنباد 5 گرم
تخم پیاز 20 گرم
تخم شاهی 30 گرم
زنیان 10 گرم
بادیان 10 گرم
عسل 250 گرم
همه را مخلوط کرده نرم سائیده با عسل اضافه نمایند روزی سه قاشق مرباخوری مصرف شود.
نسخه :
تخم کرفس 20 گرم
آرد نخود 20 گرم
شکر 250 گرم
داروها را نرم کوبیده با روغن و شکر پخته به صورت حلوا روزانه میل نمایند.

نسخه زیاد کننده منی

تخم شاهی 50 گرم
نارگیل 20 گرم
اگیر ترکی 10 گرم
عسل 250 گرم

نسخه خیلی مؤثر دیگر

آرد طلع (شکوفه خرما) 15 گرم
قدامه شیرازی 50 گرم
شقاقل 15 گرم
تخم شاهی 50 گرم
تخم پیاز 50 گرم
عسل 250 گرم
همه را نرم کوبیده در عسل حل کرده روزی 3 قاشق مرباخوری.