فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

داروهای ساده و بی نظیر در ازدیاد نطفه

تخم مرغ نیم برشت، باقلا، پیاز، شلغم، گردو، شاهی، نشاسته، تخم خربزه، خرما و شیر، مغز دانه صنوبر، زبان گنجشک، حب المحلب (بن) پسته، فندق، بادام، نارگیل، کتیرا، آنغوزه، دارچین، ثعلب، قرفه، نخود، لوبیا، باقلا، کنجد، تخم کاوشه، انگور، موز و انجیر،
نسخه :
رازیانه 25 گرم
تخم شاهی 50 گرم
نرم کوبیده 10 روز با شیر صبح و عصر میل نمایند.
نسخه :
آب پیاز یک جزء عسل دو جزء وقت خواب میل نمایند.

نسخه برای سرد مزاجان

اگیر ترکی 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
اینسون 10 گرم
زرنباد 5 گرم
تخم پیاز 20 گرم
تخم شاهی 30 گرم
زنیان 10 گرم
بادیان 10 گرم
عسل 250 گرم
همه را مخلوط کرده نرم سائیده با عسل اضافه نمایند روزی سه قاشق مرباخوری مصرف شود.
نسخه :
تخم کرفس 20 گرم
آرد نخود 20 گرم
شکر 250 گرم
داروها را نرم کوبیده با روغن و شکر پخته به صورت حلوا روزانه میل نمایند.

نسخه زیاد کننده منی

تخم شاهی 50 گرم
نارگیل 20 گرم
اگیر ترکی 10 گرم
عسل 250 گرم