فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

انوش دارو

گل سرخ 15 گرم
سعد 10 گرم
قرقل 5 گرم
سنبل 5 گرم
مصطکی 20 گرم
اسارون 5 گرم
زرنب 5 گرم
بسباسه 5 گرم
جوز هندی 5 گرم
هیل 5 گرم
صبر زرد 5 گرم
ریشه کبر 5 گرم
قرفه 10 گرم
زعفران 5/2 گرم
آمله مقشر 20 گرم
همه را نرم کوبیده در یک کیلو عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری داروی فوق برای تقویت اعضای رئیسه (حواس پنجگانه) ضد گرفتگی قلب و خفقان ضد غمگینی، اشتهاآور، بطور کلی، ضد ضعف عمومی لیکن در تقویت باه بی نظیر است.
نسخه :
سنبل الطیب 10 گرم
قرفه 5 گرم
قرنفل 5 گرم
دارچین 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
انیسون 10 گرم
تخم کرفس 20 گرم
زیره کرمانی 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند (داروی فوق زیاد کننده نطفه نیز می باشد)

داروهای ساده و بی نظیر در ازدیاد نطفه

تخم مرغ نیم برشت، باقلا، پیاز، شلغم، گردو، شاهی، نشاسته، تخم خربزه، خرما و شیر، مغز دانه صنوبر، زبان گنجشک، حب المحلب (بن) پسته، فندق، بادام، نارگیل، کتیرا، آنغوزه، دارچین، ثعلب، قرفه، نخود، لوبیا، باقلا، کنجد، تخم کاوشه، انگور، موز و انجیر،
نسخه :
رازیانه 25 گرم
تخم شاهی 50 گرم
نرم کوبیده 10 روز با شیر صبح و عصر میل نمایند.
نسخه :
آب پیاز یک جزء عسل دو جزء وقت خواب میل نمایند.

نسخه برای سرد مزاجان

اگیر ترکی 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
اینسون 10 گرم
زرنباد 5 گرم
تخم پیاز 20 گرم
تخم شاهی 30 گرم
زنیان 10 گرم
بادیان 10 گرم
عسل 250 گرم
همه را مخلوط کرده نرم سائیده با عسل اضافه نمایند روزی سه قاشق مرباخوری مصرف شود.
نسخه :
تخم کرفس 20 گرم
آرد نخود 20 گرم
شکر 250 گرم
داروها را نرم کوبیده با روغن و شکر پخته به صورت حلوا روزانه میل نمایند.