فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای کم کردن نیروی جنسی

تخم کاهو نرم کوبیده 5 گرم با آب خرفه صبح و عصر یا تخم سداب 5 گرم برای صبح و عصر با آب خرفه، و یا 10 گرم تخم خرفه صبح و عصر این درمان را به مدت 7 روز میتوان ادامه دهند.

زیاد کننده های نیروی جنسی

تخم انجره، انیسون، زنجبیل، بوزیدان، زعفران، قسط شیرین، زبان گنجشک، ماهی سقنقور، فلفل، دارفلفل، تودری سرخ و سفید، بهمن سرخ و سفید، سورنجان، خولنجان، دارچینی، عاقرقرحا، انغوزه، زنیان، شقاقل، پیاز شاهی، نعناع، مارچوبه، تخم شنبلیله، تخم ترب، تخم کلم، بادام و گردو، فندق، پسته، مغز دانه کاج، نارگیل، تخم کتان، کنجد، پنبه دانه، انجیر، مویز، انگور، شیر، آش حلیم، زرده تخم مرغ، مربای زنجبیل، مربای شقاقل و انوش
صفحه 323
معبد و پرستشگاه اسکلپیوس
قریب 1000 سال (پانصد قبل از میلاد تا 500 بعد از میلاد) هر شب بیماران و دردمندان از نقاط مختلف در معبد اسکلپیوس تجمع میکردند تا در مراسم عبادت شرکت جویند. به این امید که خدای درمان در رؤیا ایشان را مورد لطف قرار داده و رنج و بیماری را از آنها دور سازد. شرط لازم برای اثبات ایمان و موفقیت در درمان پاکی جسم جسم و روح بوده است.
نقوش سنگی که توسط متولیان به دیوار تعبیه شده گواه و نشانه درمان اعضای بدن کسانی که بیماریهائی داشته و در این معبد درمان شده اند.
بیش از 200 معبد منظور در یونان وجود داشته است.
صفحه 324
سوسروتا جراح مشهور هند قدیم
سوسروتا در منزل یکی از اعیان قدیم هند مشغول انجام عمل جراحی پلاستیک روی بیماری است که تحت تأثیر شراب بیهوش شده و او را محکوم نگاه داشته اند. جراح عالی مقام با بریدن قسمتی از گونه بیمار مشغول ساختن لاله گوش برای او می باشد. برای جلوگیری از خونریزی پودر مخصوص و باند به کار می برد.
شرح وسایل جراحی سوسروتا در کتابی بنام سوسروتا سامهیتا نوشته شده.
جراحی پلاستیک در بیش از 2000 سال قبل در هند رواج داشته است.
دارو، با فرمول زیر.

انوش دارو

گل سرخ 15 گرم
سعد 10 گرم
قرقل 5 گرم
سنبل 5 گرم
مصطکی 20 گرم
اسارون 5 گرم
زرنب 5 گرم
بسباسه 5 گرم
جوز هندی 5 گرم
هیل 5 گرم
صبر زرد 5 گرم
ریشه کبر 5 گرم
قرفه 10 گرم
زعفران 5/2 گرم
آمله مقشر 20 گرم
همه را نرم کوبیده در یک کیلو عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری داروی فوق برای تقویت اعضای رئیسه (حواس پنجگانه) ضد گرفتگی قلب و خفقان ضد غمگینی، اشتهاآور، بطور کلی، ضد ضعف عمومی لیکن در تقویت باه بی نظیر است.
نسخه :
سنبل الطیب 10 گرم
قرفه 5 گرم
قرنفل 5 گرم
دارچین 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
انیسون 10 گرم
تخم کرفس 20 گرم
زیره کرمانی 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند (داروی فوق زیاد کننده نطفه نیز می باشد)