نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه زیرا مفید و بسیار مؤثر است

تخم شلغم 25 گرم
تخم ترب 25 گرم
تخم شاهی 25 گرم
تخم پیاز 25 گرم
تخم شنبلیله 50 گرم
تخم ترشک 50 گرم
کلپوره 30 گرم
همه را نیم کوب کرده 20 قسمت نموده هر قسمت را صبح و عصر جوشانده میل نمایند.
نسخه :
برگ درخت گردو روزانه 5 گرم داروی مؤثر است.
خوردن روزانه مقداری آب سیب زمینی ترشی 3 نصفه لیوان در روز در پائین آوردن قند خون کمک مؤثری می نماید، این درمان برای لاغر شدن هم مفید است و برای زخم معده و اثنی عشر نیز مؤثر است.

کم کننده های نیروی جنسی

سداب، ارزن، کرویا، دانه اسفند، پودینه، شاهدانه، مرزنجوش، عدس، کاهو، خرفه، تربد، کافور، گل سرخ، ریشه اسپرزه، کدو، قهوه، کاسنی، تاجریزی، نیلوفر، ترشیجات، آب سرد، مدرات بول، مدرات عرق.

نسخه برای کم کردن نیروی جنسی

تخم کاهو نرم کوبیده 5 گرم با آب خرفه صبح و عصر یا تخم سداب 5 گرم برای صبح و عصر با آب خرفه، و یا 10 گرم تخم خرفه صبح و عصر این درمان را به مدت 7 روز میتوان ادامه دهند.