نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

معجون ضد سلسله بول و نیز مؤثر بر شب ادراری

کندر 10 گرم
بلوط 5 گرم
سعد 5 گرم
خولنجان 5 گرم
قرفه 5 گرم
عود 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

نسخه دیگر

آقاقیا 5 گرم
گلنار 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
صندل سفید 5/2 گرم
صندل سرخ 5/2 گرم
تخم خرفه 5 گرم
عدس 25 گرم
طباشیر 5 گرم
تخم ترشک 15 گرم
صمغ عربی 5 گرم
وج 5 گرم
کندر 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری این دستور برای سیلان منی و شب ادراری نیز مؤثر است.
نسخه :
بلوط مقشر 5 گرم
تخم سداب 5 گرم
کندر 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
قرنفل 5 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
سعدکوفی 5 گرم
سیاهدانه 10 گرم
هیل 5 گرم
انجیر خشک 200 گرم
عسل 250 گرم
انجیر را پخته بقیه داروها را نرم کوبیده با عسل و انجیر مخلوط کرده در یخچال یا جای خنکی قرار داده روزی سه قاشق غذاخوری.

نسخه ساده زیر نیز خیلی مؤثر است

30 گرم پوست انار خشک تمیز را نرم کوبیده با 50 گرم شکر داخل کرده روزی سه قاشق مرباخوری مصرف نمائید.