فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه شب شاشی

کندر، سعد، خولنجان، مورد، گلنار، خرفه همه را نرم سائیده روزی 5 گرم از مجموع در سه نوبت بدهند یا عسل یا با مربا همه را نرم کوبیده در یک شیشه مربای بالنگ ریخته سه مرتبه در روز میل شود. جوشانده 5 گرم اسطوخدوس روزانه خیلی مؤثر میباشد.
مصطکی 10 گرم
بلوط 5 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
نرم کوبیده 12 روز بدهند یا زیره کرمانی، کندر، مورد از هر کدام 5 گرم به مدت 15 روز.

معجون ضد سلسله بول و نیز مؤثر بر شب ادراری

کندر 10 گرم
بلوط 5 گرم
سعد 5 گرم
خولنجان 5 گرم
قرفه 5 گرم
عود 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

نسخه دیگر

آقاقیا 5 گرم
گلنار 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
صندل سفید 5/2 گرم
صندل سرخ 5/2 گرم
تخم خرفه 5 گرم
عدس 25 گرم
طباشیر 5 گرم
تخم ترشک 15 گرم
صمغ عربی 5 گرم
وج 5 گرم
کندر 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری این دستور برای سیلان منی و شب ادراری نیز مؤثر است.
نسخه :
بلوط مقشر 5 گرم
تخم سداب 5 گرم
کندر 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
قرنفل 5 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
سعدکوفی 5 گرم
سیاهدانه 10 گرم
هیل 5 گرم
انجیر خشک 200 گرم
عسل 250 گرم
انجیر را پخته بقیه داروها را نرم کوبیده با عسل و انجیر مخلوط کرده در یخچال یا جای خنکی قرار داده روزی سه قاشق غذاخوری.