فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

معجون ضد شب شاشی و ضد احتلام شبانه و خروج منی

بهمن سرخ 20 گرم
بهمن سفید 20 گرم
جوزهندی 5 گرم
سنبل الطیب 10 گرم
خولنجان 5 گرم
قرفه 5 گرم
اگیرترکی 5 گرم
سعدکرفی 10 گرم
بسباسه 5 گرم
بلوط 10 گرم
کندر 5 گرم
دانه مورد 5 گرم
سیاهدانه 10 گرم
زعفران نیم گرم
قرص کمر 30 گرم
همه را نرم کوبیده مغز قرص کمر را خارج کرده پس از نرم سائیدن به بقیه داروها اضافه کرده در نیم کیلو عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری مصرف نمایند.

نسخه شب شاشی

کندر، سعد، خولنجان، مورد، گلنار، خرفه همه را نرم سائیده روزی 5 گرم از مجموع در سه نوبت بدهند یا عسل یا با مربا همه را نرم کوبیده در یک شیشه مربای بالنگ ریخته سه مرتبه در روز میل شود. جوشانده 5 گرم اسطوخدوس روزانه خیلی مؤثر میباشد.
مصطکی 10 گرم
بلوط 5 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
نرم کوبیده 12 روز بدهند یا زیره کرمانی، کندر، مورد از هر کدام 5 گرم به مدت 15 روز.

معجون ضد سلسله بول و نیز مؤثر بر شب ادراری

کندر 10 گرم
بلوط 5 گرم
سعد 5 گرم
خولنجان 5 گرم
قرفه 5 گرم
عود 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.