نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه آب برای زن (حمام داروئی)

گل بنفشه، بابونه، گل خطمی، خارخسک، برگ کلم، برگ کتان، پرسیاوشان، بصورت جوشانده صاف کرده و یا ضماد تخم شنبلیله، گل بنفشه، گل پنیرک، بابونه، مغز ناخنک، با آب برگ کلم یا روغن خارخسک یا کوبیده این داروها در پیه مرغ یا روغن دیگر به ناحیه مثانه به صورت موضعی بکار برده می شود.
نسخه :
زنیان 5 گرم، سداب 5 گرم، نرم کوبیده در آب هندوانه ریخته سه لیوان در یک روز، یا ریوند چینی 5 گرم نرم کوبیده با یک استکان آب ترب یا ریوند را با جوشانده آب کبابه یا آب کاسنی یا با شیره چهارتخمه و یا اینکه با جوشانده پرسیاوشان میل نمایند.
نسخه :
انیسون 10 گرم
بادیان 10 گرم
تخم کرفس 10 گرم
ریشه بادیان 15 گرم
کرویا 5 گرم
زیره 5 گرم
تخم کشوت 5 گرم
جوشانده به مدت چهار روز صبح و عصر مصرف نمایند.

تقطیرالبول یا قطره قطره ادرار کردن

درمان با شیره تخم خرفه و شیره چهارتخمه، شیره تخم کاهو، شربت بنفشه، طباشیر و لعاب اسپرزه مؤثر است. درمان اصلی این بیماری مساوی است با درمان کلی مزاج بیمار و برطرف نمودن عوارض حاصله در دستگاه ادراری تناسلی است.

سلسله بول یا تکرر ادرار

یعنی ادرار بدون اراده خودبخود خارج شود برای درمان این حالت این نسخه مؤثر است کنجد سیاه 25 گرم زنیان 25 گرم هر دو را نرم کوبیده هر شب وقت خواب یک قاشق مرباخوری کفلمه نمایند. جوشانده 10 گرم سماق در روز نتیجه ی خوبی داده است
نسخه :
مغز فندق 20 گرم
مغز پسته 20 گرم
بادام 20 گرم
چلغوزه 10 گرم
کنجد مقشر 20 گرم
مغز تخم خربزه 15 گرم
بوزیدان 5 گرم
دراچینی 5 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
زبان گنجشک 10 گرم
خولنجان 5 گرم
شکر 200 گرم
عسل 250 گرم
داروها را نرم کوبیده در شکر و عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری نسخه :
بلوط 10 گرم
کندر 5 گرم
مصطکی 10 گرم
دارچین 5 گرم
هیل 5 گرم
بسد 5 گرم
ریشه شیرین بیان 20 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری
نسخه :
بلوط 5 گرم
کندر 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
همه را نرم سائیده صبح و شام یک قاشق مرباخوری.
نسخه :
کهربا 5 گرم
هلیله کابلی 5 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
بلوط 5 گرم
کندر 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
شادنج 5 گرم
با 250 گرم مویز و 250 گرم عسل مخلوط کرده خوب بسرشند روزی سه مرتبه هر دفعه به اندازه یک بادام میل نمایند.