نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

حبس البول یا رتانسیون ادرار

اگر نیامدن ادرار مربوط به مثانه باشد خطرناک نیست و لیکن کم شدن و یا عدم آن به علت بیماری کلیوی خطرناک و آنچه مربوط به بزرگ شدن پرستات باشد نیز کم خطر می باشد داروهای متسع کننده مجرای ادرار که گذشت در اینجا خیلی مؤثر است.
برگ شاه توت و ریحان کوهی جوشانده صبح و عصر میل نمایند، جوشانده برگ سماق و برگ کرفس مفید است حمام داروئی برای حبس البول مفید و مؤثر است در بند آوردن ادرار خیار را رنده کرده با اسپرزه و گل خطمی بر ناحیه مثانه ضماد نمایند تا در دفع ادرار کمک نماید مامیران 25 گرم جوشانده در یک لیوان یا اینکه مامیران را جوشانده آب آن را مخلوط با مربای آلبالو بجای آب مرتباً نوشند.
جوشانده برگ غافث داروی مؤثری است.
ساده ترین درمان نشاندن بیمار در آب گرم می باشد. در این موقع می توان از نسخه زیر استفاده نمود (به صورت خوردنی)
آب جوشانده پرسیاوشان، با شربت سکنجبین یا جوشانده برگ کرفس و مرزنجوش.

نسخه آب برای زن (حمام داروئی)

گل بنفشه، بابونه، گل خطمی، خارخسک، برگ کلم، برگ کتان، پرسیاوشان، بصورت جوشانده صاف کرده و یا ضماد تخم شنبلیله، گل بنفشه، گل پنیرک، بابونه، مغز ناخنک، با آب برگ کلم یا روغن خارخسک یا کوبیده این داروها در پیه مرغ یا روغن دیگر به ناحیه مثانه به صورت موضعی بکار برده می شود.
نسخه :
زنیان 5 گرم، سداب 5 گرم، نرم کوبیده در آب هندوانه ریخته سه لیوان در یک روز، یا ریوند چینی 5 گرم نرم کوبیده با یک استکان آب ترب یا ریوند را با جوشانده آب کبابه یا آب کاسنی یا با شیره چهارتخمه و یا اینکه با جوشانده پرسیاوشان میل نمایند.
نسخه :
انیسون 10 گرم
بادیان 10 گرم
تخم کرفس 10 گرم
ریشه بادیان 15 گرم
کرویا 5 گرم
زیره 5 گرم
تخم کشوت 5 گرم
جوشانده به مدت چهار روز صبح و عصر مصرف نمایند.

تقطیرالبول یا قطره قطره ادرار کردن

درمان با شیره تخم خرفه و شیره چهارتخمه، شیره تخم کاهو، شربت بنفشه، طباشیر و لعاب اسپرزه مؤثر است. درمان اصلی این بیماری مساوی است با درمان کلی مزاج بیمار و برطرف نمودن عوارض حاصله در دستگاه ادراری تناسلی است.