نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

سوزش ادرار

این بیماری در تعقیب عفونت های مجاری تناسلی و در تعقیب خوردن داروهای محرک و گرم به وجود می آید و یا لعاب به دانه و لعاب اسپرزه، شیره تخم خرفه، تخم کاهو، شربت بنفشه، ماءالشعیر و شیره چهار تخمه تسکین می یابد، خوردن آب انار با شیره چهار تخمه، مغز بادام مقشر، کتیرا، نشاسته، عصاره شیرین بیان، گل ارمنی به مقدار مساوی برای درمان این بیماری مفید است بایستی از جماع و از غذاهای شور، محرک ترش و خیلی شیرین بپرهیزند، شربت بنفشه و کاکنج و اذخر گل و ریشه ایرسا و لاله سرنگون مفید و مؤثر است داروهای ورم مثانه را میتوان در اینجا مورد مصرف قرار داد.

حبس البول یا رتانسیون ادرار

اگر نیامدن ادرار مربوط به مثانه باشد خطرناک نیست و لیکن کم شدن و یا عدم آن به علت بیماری کلیوی خطرناک و آنچه مربوط به بزرگ شدن پرستات باشد نیز کم خطر می باشد داروهای متسع کننده مجرای ادرار که گذشت در اینجا خیلی مؤثر است.
برگ شاه توت و ریحان کوهی جوشانده صبح و عصر میل نمایند، جوشانده برگ سماق و برگ کرفس مفید است حمام داروئی برای حبس البول مفید و مؤثر است در بند آوردن ادرار خیار را رنده کرده با اسپرزه و گل خطمی بر ناحیه مثانه ضماد نمایند تا در دفع ادرار کمک نماید مامیران 25 گرم جوشانده در یک لیوان یا اینکه مامیران را جوشانده آب آن را مخلوط با مربای آلبالو بجای آب مرتباً نوشند.
جوشانده برگ غافث داروی مؤثری است.
ساده ترین درمان نشاندن بیمار در آب گرم می باشد. در این موقع می توان از نسخه زیر استفاده نمود (به صورت خوردنی)
آب جوشانده پرسیاوشان، با شربت سکنجبین یا جوشانده برگ کرفس و مرزنجوش.

نسخه آب برای زن (حمام داروئی)

گل بنفشه، بابونه، گل خطمی، خارخسک، برگ کلم، برگ کتان، پرسیاوشان، بصورت جوشانده صاف کرده و یا ضماد تخم شنبلیله، گل بنفشه، گل پنیرک، بابونه، مغز ناخنک، با آب برگ کلم یا روغن خارخسک یا کوبیده این داروها در پیه مرغ یا روغن دیگر به ناحیه مثانه به صورت موضعی بکار برده می شود.
نسخه :
زنیان 5 گرم، سداب 5 گرم، نرم کوبیده در آب هندوانه ریخته سه لیوان در یک روز، یا ریوند چینی 5 گرم نرم کوبیده با یک استکان آب ترب یا ریوند را با جوشانده آب کبابه یا آب کاسنی یا با شیره چهارتخمه و یا اینکه با جوشانده پرسیاوشان میل نمایند.
نسخه :
انیسون 10 گرم
بادیان 10 گرم
تخم کرفس 10 گرم
ریشه بادیان 15 گرم
کرویا 5 گرم
زیره 5 گرم
تخم کشوت 5 گرم
جوشانده به مدت چهار روز صبح و عصر مصرف نمایند.