فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ورم مثانه در سوداوی مزاج

این نوع نادرتر است، برای درمان از شیره چهار تخمه و از جوشانده مارچوبه و انیسون و پرسیاوشان استفاده می شود و محل مثانه را با آب جوشانده بابونه، خطمی، کتان، شنبلیله، تخم کاوشه، خارخسک، پرسیاوشان شستشو داده تا در کم کردن ورم و درد تسریع شود.

زخم مثانه

درمان را با تعدیل مزاج همراه کرده و آنچه در زخم کلیه مفید است در اینجا نیز قابل استفاده می باشد بطور کلی داروهای دستگاه تناسلی ادراری بایستی از نوع خنک و سرد و یا معتدل باشد (در این حالات)

سوزش ادرار

این بیماری در تعقیب عفونت های مجاری تناسلی و در تعقیب خوردن داروهای محرک و گرم به وجود می آید و یا لعاب به دانه و لعاب اسپرزه، شیره تخم خرفه، تخم کاهو، شربت بنفشه، ماءالشعیر و شیره چهار تخمه تسکین می یابد، خوردن آب انار با شیره چهار تخمه، مغز بادام مقشر، کتیرا، نشاسته، عصاره شیرین بیان، گل ارمنی به مقدار مساوی برای درمان این بیماری مفید است بایستی از جماع و از غذاهای شور، محرک ترش و خیلی شیرین بپرهیزند، شربت بنفشه و کاکنج و اذخر گل و ریشه ایرسا و لاله سرنگون مفید و مؤثر است داروهای ورم مثانه را میتوان در اینجا مورد مصرف قرار داد.