نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

ورم مثانه در مزاج گرم پرخون

علائم :
سوزش ادرار، بخصوص بعد از تمام شدن آن و تکرار ادرار و احساس سنگینی در قسمت پائین شکم.
درمان :
خون گیری و دادن شربت کاسنی، شربت گل بنفشه، عناب و ترنجبین و خوردن ماءالشعیر بجای آب و استفاده از شیره تخم خرفه و شیره چهار تخمه و جوشانده تخم انجره و گل بنفشه و ریشه شیرین بیان و کاکنج از هر کدام 15 گرم برای 5 روز توصیه می شود.
شستشوی ناحیه مثانه با محلول گل بنفشه، گل نیلوفر، و خطمی و پوست خشخاش.
برگ شلغم 15 گرم
برگ کلم 15 گرم
خارخسک 25 گرم
بابونه 5 گرم
بایستی نرم کوبیده بپزند و به شکل خمیر به ناحیه ضماد کنند.
و یا از ضماد گل بنفشه آرد جو گل خطمی یا آب کاسنی و آب تاجریزی به طریق بالا عمل نمایند.
مالیدن روغن بنفشه و بابونه به محل، در تسکین درد مؤثر است و از جوشانده مرزنجوش، بابونه خارشتر به صورت حمام داروئی استفاده می شود، این محلول را باید صاف نموده در آب آن بنشینند برای تسکین سوزش ادرار از این نسخه می توان استفاده نمود.
تخم کرفس 10 گرم
مغز تخم خربزه 20 گرم
عصاره شیرین بیان 10 گرم
با قدری شکر به صورت سائیده و نرم شده 5 گرم صبح و 5 گرم عصر داده شود بعد از خوردن این دارو می توان شربت سکنجبین یا شربت بنفشه نوشید.

ورم مثانه در سوداوی مزاج

این نوع نادرتر است، برای درمان از شیره چهار تخمه و از جوشانده مارچوبه و انیسون و پرسیاوشان استفاده می شود و محل مثانه را با آب جوشانده بابونه، خطمی، کتان، شنبلیله، تخم کاوشه، خارخسک، پرسیاوشان شستشو داده تا در کم کردن ورم و درد تسریع شود.

زخم مثانه

درمان را با تعدیل مزاج همراه کرده و آنچه در زخم کلیه مفید است در اینجا نیز قابل استفاده می باشد بطور کلی داروهای دستگاه تناسلی ادراری بایستی از نوع خنک و سرد و یا معتدل باشد (در این حالات)