فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ادویه مدر مثل:

تخم کرفس، بادیان، انیسون، آویشن، سیاهدانه، مارچوبه، برنجاسف، گل زوفا، کبابه و زنیان، سداب، وج، سلیخه، دارچینی، حب بلیسان، تخم کتان، افسنطین، کرویا، تخم شلغم، پونه کوهی، خیار و خربزه، خارخسک، بهدانه، تخم کدو، کالنج، ریشه کاسنی، تخم خرفه و سکنجبین همه مفیدند.

داروی معتدل مدر

پر سیاوشان، تخم خربزه و داروهای خنک دیگر را با داروهای گرم توأم نموده تجویز نمایند.
(سعی شود که داروی مدر بطور یکنواخت و مداوم بکار برده نشود)

ادویه باز کننده و یا متسع کننده مجرای ادراری تناسلی برای خروج سنگ

خارخسک، پودینه، افسنطین، ریشه مارچوبه، (هلیون) ریشه غاز، ریشه کاکنج، بادیان، سداب بری تخم خیار، حرشف، پرسیاوشان، گل سرخ، از اینها معجون یا شربت یا قائوت ساخته به کار برند (از هر کدام 5 تا 15 گرم روزانه مصرف می شود) هر مقدار داروئی که انتخاب شد تقسیم بر 15 یا حداکثر 20 می نمایند مثلاً اگر 100 گرم دارو انتخاب شده 5 تا 7 روز بایستی جوشانده صبح و عصر قبل از غذا مصرف شود این دستور تقریباً برای بیشتر داروهای گیاهی بکار می رود.
اگر سنگ در جائی از دستگاه تناسلی ادراری ساکن باشد و نقل مکان ندهد بایستی از داروهای گرم و تر به محل استقرار سنگ ضماد شود و اگر سنگ متحرک باشد ضماد محلل قوی مثل روغن سداب، روغن بابونه گذارند، بایستی موضع سنگ همیشه گرم بوده تا جریان خون تندتر و سریع تر بگذرد و پمادها بیشتر به همین منظور مصرف می شوند، به موضع درد بایستی همیشه مهاجم قرار دهند که خیلی زود باعث زائل شدن سنگ می شود.
نسخه :
خوردن عرق خارشتر بجای آب در حل و خارج شدن سنگها بهترین معالجه است. دانشمندان گیاه درمانی معتقدند که مبتلایان به سنگ بایستی انگشتری مخصوصاً از آهن در دست داشته باشند در کفش آنها نیز مقداری آهن به کار رفته باشد و بر آنند که:
این امر در شکستن سنگ ها و تشکیل مجدد آنها مؤثر است. چرا نمی دانیم! (مؤلف).
نسخه :
جوشانده ریشه مرغ و ماءالشعیر و دادن آب تره و ماءالشعیر و سکنجبین مفید است خوردن کره حیوانی (طبیعی) با شکر ملین مجرای ادراری است.
نسخه :
سنا 5 گرم
خارخسک 10 گرم
مامیثا 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
رازیانه 10 گرم
تخم کاسنی 5 گرم
گل بنفشه گرم
ریشه شیرین بیان 10 گرم
عناب 15 گرم
سه پستان 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
همه را نیم کوب کرده ده قسمت نموده هر قسمت را شب در 2 لیوان آب جوش خیس کرده صبح جوشانده 2 مرتبه میل نمایند.
نسخه :
کالنج 10 گرم
بادرنجویه 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
تخم کاهو 5 گرم
تخم خرفه 5 گرم
تخم کاسنی 5 گرم
کبابه چینی 5 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
گل مامیثا 5 گرم
لاله سرنگون 5 گرم
بالنگو 10 گرم
همه را نیم کوب کرده برای 8 روز صبح و عصر جوشانده میل کنند همزمان با مصرف این جوشانده از چهارتخمه شیره کش شده با سکنجبین استفاده شود.
نسخه :
ریشه مرغ 20 گرم
برگ شوید 15 گرم
برگ جعفری 15 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
انیسون 5 گرم
کاکل ذرت 5 گرم
دم گیلاس 5 گرم
کبابه چینی 5 گرم
بالنگو 5 گرم
نیم کوب کرده برای 7 روز هر قسمت را جوشانده صبح و عصر مصرف شود.
نسخه :
خارشتر(اشترغاز) 15 گرم
ریشه مرغ 20 گرم
گل پنیرک 10 گرم
کالنج 5 گرم
اذخرمکی 5 گرم
برای مصرف 5 روز
نسخه :
ریشه مرغ 20 گرم
تخم جعفری 10 گرم
تخم کرفس 10 گرم
برگ گشنیز 5 گرم
برگ شبت 10 گرم
لیمو 5 گرم
همه را جوشانده به مدت 7 روز مصرف شود.
نسخه :
حجرالیهود 5 گرم کوبیده دو روز با شربت سکنجبین صبح و عصر میل نمایند (حجرالیهود یکی از فسیلهای دوران سوم زمین شناسی است که به نام تری لوبیت نامیده میشده، بیشتر در ضمن حفر معادن به دست می آید و از ترکیبات نیترات ها می باشد).