نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

ادویه مسهله که در اینجا بکار آید عبارت است از:

سه پستان، انجیر، ریشه شیرین بیان، گل خطمی، مغز فلوس، و ترنجبین.

ادویه مدر مثل:

تخم کرفس، بادیان، انیسون، آویشن، سیاهدانه، مارچوبه، برنجاسف، گل زوفا، کبابه و زنیان، سداب، وج، سلیخه، دارچینی، حب بلیسان، تخم کتان، افسنطین، کرویا، تخم شلغم، پونه کوهی، خیار و خربزه، خارخسک، بهدانه، تخم کدو، کالنج، ریشه کاسنی، تخم خرفه و سکنجبین همه مفیدند.

داروی معتدل مدر

پر سیاوشان، تخم خربزه و داروهای خنک دیگر را با داروهای گرم توأم نموده تجویز نمایند.
(سعی شود که داروی مدر بطور یکنواخت و مداوم بکار برده نشود)