فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

این دستور زیر بسیار مفید است

بیمار هر روز بایستی سه مرتبه در آب زن بنشیند، آب سرد، آب میوه جات مثل هندوانه چای کم رنگ و آب خیار میل نماید و از خوردن غذاهای غلیظی که ذکر می شود خودداری کند و از غذاهای مفید زیر مثل:
سوپ های جو با اسفناج و گشنیز و کدو استفاده نماید و از شیره چهارتخمه روزی 2 لیوان میل کند و از امتلاء و پری معده بخصوص در شب و از غذاهای چرب و گوشت شتر و گوشت گاو، و نانهای خمیر و آشهائی که از حبوبات تهیه شده باشد و همچنین از شیرینی های زیاد و سیب درختی، شفتالو، زردآلو کاملاً بپرهیزد.

ادویه مسهله که در اینجا بکار آید عبارت است از:

سه پستان، انجیر، ریشه شیرین بیان، گل خطمی، مغز فلوس، و ترنجبین.

ادویه مدر مثل:

تخم کرفس، بادیان، انیسون، آویشن، سیاهدانه، مارچوبه، برنجاسف، گل زوفا، کبابه و زنیان، سداب، وج، سلیخه، دارچینی، حب بلیسان، تخم کتان، افسنطین، کرویا، تخم شلغم، پونه کوهی، خیار و خربزه، خارخسک، بهدانه، تخم کدو، کالنج، ریشه کاسنی، تخم خرفه و سکنجبین همه مفیدند.